Ogólne Warunki Umowy

Ogólne Warunki Umowy JB-Inflatables Export B.V., Północno- Holenderska Izba Handlowa w Zwolle, KRS: 53230027
 

1. DEFINICJE Dostawca – JB-Inflatables Export B.V. (sp. z o.o.).

  • Klient – Osoba fizyczna lub prawna posiadająca zobowiązania względem Dostawcy, do której stosują się niniejsze warunki umowy, a takze każdy podmiot otrzymujący ofertę od Dostawcy, do której niniejsze ogólne warunki umowy stosują się odpowiednio.
  • Strony – Klient i Dostawca.
  • Ogólne Warunki Umowy – Niniejsze warunki umowne między Dostawcą, a Klientem.
  • Umowa – Porozumienie zawarte między Klientem i Dostawcą, którego niniejsze warunki umowne są integralną częścią i do którego się one stosują.
  • Produkt – Każdy przedmiot i/lub przedmioty, które Dostawca dostarcza Klientowi na warunkach zawartych w umowie oraz/lub w ofercie.
  • Usługi – To wszystko, co Dostawca dostarcza Klientowi na warunkach zawartych w umowie oraz/lub w ofercie, co nie stanowi produktu.
  • Cena – Suma pieniędzy, którą Klient zobowiązany jest zapłacić Dostawcy w celu otrzymania produktów i/lub usług zawartych w umowie.
  • Strona internetowa – www.dmuchanezamki.com, oficjalna strona JB-Inflatables Export B.V. w Polsce.

2. ZASTOSOWANIE
2.1. Ogólne Warunki Umowy stosują się do wszystkich istniejących zobowiązań między Klientem i Dostawcą, w tym, lecz nie wyłącznie, Umowy.
2.2. Dostawca w żaden sposób nie akceptuje stosowalności ogólnych warunków umownych Klienta do zobowiązań powstałych między Klientem i Dostawcą.
2.3. W przypadku konfliktu przepisów, przepisy szczegółowe zawarte w Umowie mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Umowy.
2.4. Klient, który raz zawarł umowę z Dostawcą, której integralną częścią są niniejsze Ogólne Warunki Umowy, akceptuje stosowalność tych Warunków do jakichkolwiek przyszłych umów z Dostawcą.
2.5. Przepisy zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy, których natura, bądź treść wskazują na ich stosowalność po zakończeniu trwania Umowy, pozostają w mocy jako podstawa prawna zobowiązań i/lub konfliktów mogących powstać między Stronami w odniesieniu do tych przepisów.

3. OFERTA
3.1. Oferta przedstawiona przez Dostawcę Klientowi nie jest zobowiązująca dla Dostawcy, chyba że jednoznacznie i wyraźnie wynika to z treści oferty.
3.2. Oferta jest ważna 3 dni robocze od daty jej przedstawienia umieszczonej w ofercie.
3.3. Dostawca zachowuje prawa i/lub własność w odniesieniu do wszelkich informacji oraz/lub przedmiotów stanowiących część oferty. Klientowi zabrania się ich używania w jakimkolwiek innym znaczeniu, niż zezwolonym w ofercie i/lub Umowie.
3.4. Rozmiary, waga, kolory, szczegóły techniczne, teksty i zdjęcia zawarte w ofercie Dostawcy, w Umowie i/lub na stronie internetowej oraz wszelklie informacje przedstawione Klientowi przez Dostawcę mają naturę czysto deskryptywną. Klient w żadnym razie nie może sobie rościć praw do danej informacji oraz produktów i/lub usług. Informacje, produkty i/lub usługi odbiegające od tych podanych w ofercie i/lub Umowie są dozwolone i w żaden spopsób nie sugerują, że Dostawca nie wywiązał się ze swoich obowiązków względem Klienta, chyba że odstępstwa te są tak znaczne i takiej natury i/lub zakresu, że nie można uznać, iż Dostawca nadal dopełnił podstawowych obowiązków wynikających z Umowy. Klient nie ma prawa dochodzenia zwrotu oraz/lub rekompensaty za odstępstwa od podanych wyżej informacji, produktów i/lub usług dostarczonych przez Dostawcę.

4. POWSTANIE UMOWY
4.1. Umowa między Stronami powstaje, tylko i wyłącznie, w momencie zaakceptowania, bądź w potwierdzenia oferty przedstawionej przez Dostawcę w formie pisemnej.
4.2. Jako wyjątek od reguły zawartej w przepisie art. 4.1 Ogólnych Warunków Umowy, Umowa między stronami zostaje również zawarta, gdy Dostawca zostaje jednoznacznie poinformowany przez Klienta o potwierdzeniu oferty i chęci zawarcia Umowy.
4.3. Treść zawartej Umowy stanowią wyłącznie postanowienia wyraźnie uzgodnione na piśmie lub mailowo oraz przepisy niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.
4.4. Dodatkowe informacje, zmiany, zobowiązania, życzenia oraz inne warunki, które Klient uważa za część Umowy, nie są jej częścią jeżeli nie wynikają bezpośrednio z treści Umowy zgodnie z art. 4.3. Ogólnych Warunków Umowy.
4.5. Klient nie może, w odniesieniu do wykonania Umowy, rościć sobie żadnych praw na podstawie wypowiedzi pracowników Dostawcy lub osób trzecich, gdyż nie są oni uprawnieni do działania w imieniu Dostawcy.
4.6. Dostawca jest uprawniony do wykonania jednego lub więcej zobowiązań wynikających z Umowy poprzez osoby trzecie. W tym przypadku Dostawca, jako strona umowna Klienta, nadal pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za zobowiązania umowne względem Klienta.
4.7. Dostawca jest zawsze uprawniony do dokonania zmian w produkcie w celu jego ulepszenia, bądź jeśli zmiana była wymagana przez obowiązujące prawo.
4.8. Dostawca zastrzega sobie prawo do doręczenia produktu w częściach, jeżeli jest to racjonalnie możliwe. Dostawa w częściach nie może prowadzić do odpwoiedzialności Dostawcy za niewypełnienie warunków Umowy.

5. RYZYKO / UBEZPIECZENIE
5.1. Ryzyko Produktu przechodzi na Klienta w momencie przekazania Produktu, tzn. w chwili objęcia fizycznego posiadania nad Produktem.
5.2. Jako wyjątek od reguły zawartej w art. 5.1., ryzyko Produktu przechodzi na Klienta w momencie rozpoczęcia transportu Produktu, jeżeli Dostawca zapewnia transport do i/lub w imieniu Klienta na podstawie szczegółowych postanowień zawartych w Umowie. Klient jest świadomy, w tym przypadku, o konieczności zapewnienia odpowiedniego ubezpieczenia Produktu na czas transportu.
5.3. Dostawca jest objęty generalnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dla firm. Jeżeli Klient pragnie dowiedzieć się więcej o szczegółowym zakresie ubezpieczenia, może skontaktować się z Dostawcą. Ubezpieczenie od odpowiedzialnośći cywilnej dla firm nie musi obejmować każdej szkody powstałej w wyniku używania Produktu. Od chwili przejścia ryzyka Produktu na Klienta, to Klient jest odpowiedzialny za zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia na wypadek szkód poniesionych przez Klienta lub osoby trzecie w następstwie używania Produktu, niezależnie od tego czy są to szkody na mieniu, na osobie, szkody wynikowe, przerwanie działalności, czy każde inne szkody.

6. WADY / ROSZCZENIA
6.1. Klient jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia wszelkich aspektów dostarczonego Produktu w przeciągu 24 godzin od momentu odbioru/dostawy w celu wykrycia wszelkich uszkodzeń Produktu lub jakichkolwiek wad, które mogą w każdym czasie spowodować, że w oczach Klienta Dostawca nie wywiązał się z obowiązków wynikających z Umowy. Jeżeli Klient nie wywiązał się z obowiązku sprawdzenia Produktu, zrzeka się on wszelkich praw względem Dostawcy w sporach wynikających z tego zaniedbania.
6.2. Dostawca nie jest odpowiedzialny za wady Produktu, o których nie wiedział i których nie mógł być świadomy.
6.3. Bez uszczerbku dla obowiązków Klienta wynikających z innych przepisów Ogólnych Warunków Umowy, wszelkie roszczenia, niezależnie od ich natury i zakresu, powiązane, bądź wynikające z zaistniałej wady, ulegają przedawnieniu po upływie siedmiu dni od momentu zaistnienia/zaobserwowania szkody lub wady oraz jeżeli w tym czasie Klient nie powiadomił Dostawcy o zaobserwowanej wadzie w formie pisemnej ze szczegółowym opisem wady.
6.4. Nieznaczne i/lub nie dające się uniknąć odstępstwa od Produktu nie mogą być podstawą roszczeń.
6.5. Jeżeli, i wyłącznie gdy, Klient wniósł skargę i dopełnił obowiązków wynikających z art. 6.1, 6.3 i/lub 6.4, Dostawca jest uprawniony, według własnego uznania, do wypełnienia swoich obowiązków umownych lub do zwrotu części ceny racjonalnie i proporcjonalnie odpowiadającej części Umowy, której roszczenie dotyczy, bez uszczerbku dla innych praw przysługujących Dostawcy.

7. CENA / ZAPŁATA
7.1. Klient jest zobowiązany do zapłacenia ceny uzgodnionej w Umowie i/lub fakturze. Po uzgodnieniu ceny, Klient zrzeka się prawa do dalszych zniżek, rozłożenia zapłaty na raty, zawieszenia płatności i/lub anulowania faktury.
7.2. Zwolnienie płatności przez Klienta może być przedmiotem dyskusji w momencie gdy Dostawca otrzymał zapłatę wskazaną przez Klienta.
7.3. W przypadku braku szczegółowej daty zapłaty na fakturze, Klient ma 14 dni na zapłacenie faktury od dnia jej wystawienia.
7.4. Jeżeli Klient nie wywiąże się z obowiazku zapłaty wskazanym w art. 7.1./7.2. Ogólnych Warunków Umowy, jest on względem Dostawcy w zwłoce według przepisów prawa cywilnego,bez obowiązku dalszego powiadominia ze strony Dostawcy.
7.5. Ceny podane w Umowie, na fakturze oraz na stronie internetowej są podane zawsze bez podatku VAT. Cena ostatecznia może zatem ulec zmianie w związku z obowiązkiem podatkowym Klienta, ewentualnym cłem, opłatami importowymi, kosztami opakowania, ładowania, rozładowania i transportu nałożonymi przez rząd lub inne jednostki odpowiedzialne za podobne koszty w kraju Klienta.
7.6. Wszelki wzrost czynników kosztowych ze strony Dostawcy, który ma wpływ na cenę, upoważnia Dostawcę do zmiany ceny względem Klienta, np. wzrost podatków, zmiana opłat przewozowych, ceny transportu etc. Klient jest uprawniony do zerwania Umowy tylko w przypadku, gdy powyższa zmiana zajdzie w przeciągu dwóch miesięcy od dnia zawarcia Umowy i jeśli wzrost kosztów jest wyższy niż 5% ceny.
7.7. W przypadku niepełnej płatności i/lub braku płatności w wyznaczonym czasie, na Klienta nakładane są odsetki karne w wysokości 1,5% miesięcznie od całej zaległej kwoty, przy czym część miesiąca będzie uznawana za całość miesiąca, bez uszczerbku dla praw Dostawcy do odzyskania poniesionych kosztów będących wynikiem niewywiązania się Klienta z obowiązku zapłaty, które wynoszą więcej niż wspomniane 1,5% miesięcznie.
7.8. Poza kosztami wynikającymi z przepisów art. 7.7., Klient jest zobowiązany ponieść wszelkie sądowe i pozasądowe koszty Dostawcy związane z procesem egzekwowania długu Klienta. W sytuacji, gdy w postępowaniu sądowym nie zasądzono pełnego zwrotu kosztów na rzecz Dostawcy, przepisy niniejszych Ogólnych Warunków Umowy stosuje się w ten sposób, iż Klient wciąż zobowiązany jest do zwrotu pełnych kosztów poniesionych przez Dostawcę w ramach egzekucji długu.
7.9. W przypadku, gdy Klient z jakichkolwiek powodów nie przystąpi do uregulowania kwoty dłużnej Dostawcy, jest on zobowiązany, po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty przez Dostawcę, do zapewnienia zabezpieczenia długu względem Dostawcy.
7.10. Klient zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania Dostawcy za wszelkie szkody poniesione w wyniku podania nieprawdziwych informacji, bądź zaniechania podania informacji dotyczącej fakturacji Klienta oraz za wszelkie szkody powstałe w wyniku niezastosowania się Klienta do obowiązków (administracyjnych) nałożonych przez rząd kraju Klienta.

8. OBOWIĄZKI KLIENTA
8.1. Klient jest świadomy, iż korzystanie z Produktu może być powiązane z ryzykiem. W związku z tym, Klient zobowiązany jest do korzystania z Produktu według wytycznych Dostawcy. Klient powinien zawsze stosować się do wskazówek Dostawcy, zwłaszcza tych wręczonych Klientowi przez Dostawcę w formie pisemnej. Jeżeli Produkt nie jest używany według wskazówek Dostawcy, Klient traci wszelkie prawa do odszkodowania za szkody poniesione w związku z nieprawidłowym korzystaniem z Produktu.

9. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI/UPADŁOŚĆ
9.1. Własność Produktu przechodzi na Klienta dopiero w momencie zapłacenia Dostawcy całości ceny.
9.2. Do momentu przeniesienia własności na Klienta, w przypadku gdy Produkt został Klientowi wydany, Klient zobowiązany jest do dbania o Produkt z należytą starannością, umiejętnością i przezornością.
9.3. Dostawca jest zawsze uprawniony do odebrania Produktu od Klienta bez podania przyczyny, jeżeli własność nad Produktem nie została jeszcze przeniesiona. W powyższym przypadku, Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu na żądanie Dostawcy.
9.4. W przypadku jeżeli własność nie została jeszcze przeniesiona na Klienta i został wniesiony wniosek o upadłość Klienta, Klient jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Dostawcy w przeciągu 12 godzin od momentu, gdy wniesienie wniosku stało się Klientowi wiadome. W tej sytuacji Dostawca jest uprawniony do odebrania Produktu i niezwłocznego zerwania Umowy, bez możliwości dochodzenia jakiegokolwiek prawa wykonania, bądź odszkodowania ze strony Klienta.
9.5. W przypadku gdy Klient ogłosi upadłość, bądź zostaje oddany pod zarząd lub podlega prawu windykacji długów i jeżeli prawo własności nie przeszło jeszcze na Klienta, Dostawca jest uprawniony do niezwłocznego odebrania Produktu i do zerwania Umowy. W powyższej sytuacji Dostawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta.

10. DOSTAWA
10.1. Wszystkie daty dostawy podane przez Dostawcę są podane w przybliżeniu i nie są wiążące, chyba że Klient i Dostawca wyraźnie uzgodnili, że data dostawy jest wiążąca.
10.2. Uzgodnione terminy dostawy biegną dopiero od momentu, gdy Klient poda Dostawcy wszelkie informacje wymagane do wykonania Umowy i/lub jeżeli Dostawca wypełnił obowiązki wynikające z Umowy w odniesieniu do, lecz nie ograniczając się do potrzebnych zezwoleń, materiałów, informacji, raportów itp.
10.3. Terminy dostawy nie biegną dopóki Dostawca nie otrzyma od Klienta uzgodnionej zapłaty/ zaliczki.
10.4. Klient zrzeka się wszelkich praw dochodzenia rekompensaty od Dostawcy za opóźnienie dostawy.
10.5. Data dostawy nigdy nie jest ostateczna. Niewywiązanie się Dostawcy z obowiązków Umowy jako skutek opóźnienia dostawy w stosunku do daty uzgodnionej przez Kienta może być ustalone tylko na podstawie deklaracji zwłoki Dostawcy wysłanej przez Klienta listem poleconym lub wezwania do wywiązania się z obowiązków umownych, w związku z czym Dostawca ustala termin ostateczny dwóch tygodni do wywiązania się z obowiązku dostawy Produktu.
10.6. Jeżeli dostawa Produktu do i/lub w imieniu Klienta jest niemożliwa i/lub opóźniona w jakimkolwiek stopniu i/lub w związku z jakimkolwiek działaniem i/lub zaniedbaniem ze strony Klienta (w ramach ryzyka Produktu), Klient jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody (spowodowane przechowywaniem lub transportem) poniesione przez Dostawcę w wyniku zaistniałej sytuacji.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ / WYŁĄCZENIE PRAW
11.1. Wszelka odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do odpowiedzialności za bezpośrednie szkody na mieniu pokrywane przez ubezpieczyciela Dostawcy i w związku z rzekomo wadliwym Produktem, bądź projektem i/lub rażącym zaniedbaniem ze strony Dostawcy.
11.2. Odpowiedzialność Dostawcy za szkody poniesione przez Klienta w związku z działaniem i/lub zaniedbaniem ze strony personelu pomocniczego Dostawcy jest w każdym wypadku wyłączona.
11.3. W przypadku, gdy ubezpieczyciel Dostawcy nie pokrywa odszkodowania dochodzonego przez Dostawcę, a Dostawca jest mimo wszystko zobowiązany przez sąd do rekompensaty za powstałe szkody względem Klienta, obowiązek rekompensaty jest zawsze ograniczony do sumy równej cenie, którą Klient zapłacił/jest zobowiązany zapłacić Dostawcy, według przepisów Umowy, za Produkt, który spowodował wspomniane szkody.
11.4. Wszelkie prawa Klienta do dochodzenia odszkodowania tracą ważność jeżeli Klient nie zastosował się do warunków Umowy/ Ogólnych Warunków Umowy/ instrukcji korzystania z Produktu (włączając informacje zawarte w przepisach art. 13.2. Ogólnych Warunków Umowy) i jeżeli zaniedbanie to mogło wpłynąć, całkowicie lub do pewnego stopnia, na powstanie szkód.
11.5. Wszelka odpowiedzialność Dostawcy i/lub prawa Klienta do rekompensaty ulegają przedawnieniu po upływie sześciu miesięcy od momentu zaistnienia wydarzenia, które spowodowało szkodę i jeżeli Klient nie skontaktował się z Dostawcą w tym czasie w odniesieniu do wspomnianej szkody.
11.6. Klient zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania Dostawcy za wszelką odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie spowodowane i/lub związane z Produktem. Jeżeli jedna lub więcej osób trzecich dochodzi sądownie odszkodowania od Dostawcy za poniesione szkody, Klient zobowiązany jest do zapewnienia zabezpieczenia finansowego na żądanie Dostawcy, np. w formie zabezpieczenia bankowego.

12. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
12.1. Dostawca dokona najwyższych starań, aby upewnić się, że Produkt w żadnym wypadku nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich. Niemniej jednak, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku osób trzecich żądających rekompensaty względem Klienta, jako osoby pełniącej faktyczne władanie nad Produktem, za naruszenie praw własności intelektualnej tych osób trzecich.
12.2. Prawa własności intelektualnej powiązane z Produktem nie są w żadnym przypadku przenoszone na Klienta. Produkt jest wydany Klientowi tylko i wyłącznie w celu używania Produktu. Klient jest odpowiedzialny za ochronę prawa własności intelektualnej Dostawcy związanego z Produktem.
12.3. Jeżeli przedmiotem Umowy między Dostawcą, a Klientem jest wyprodukowanie specyficznego Produktu (pod wymiar), Klient jest odpowiedzialny za upewnienie się, że cechy Produktu w żadnym przypadku nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. Klient jest zobowiązany do wypłacenia Dostawcy odszkodowania w przypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności Dostawcy wynikłej z wytworzenia takiego Produktu.

13. GWARANCJE
13.1. Dostawca zapewnia gwarancję (bez uszczerbku dla przepisów art. 13.2. do art. 13.5. włącznie) na materiał Produktu i/lub wady produkcji na okres jednego roku od dnia dostawy Produktu Klientowi.
13.2. Wszelkie prawa wynikające z gwarancji tracą ważność jeżeli Klient używał Produktu niewłaściwie i/lub niedbale i/lub jeżeli Klient nie korzystał z Produktu według wskazówek zawartych w dokumentach zapewnionych przez Dostawcę (w trakcie dostawy lub w innej formie), które wyraźnie zawierają wszelkie informacje o właściwym korzystaniu z Produktu, które mogą być również skonsultowane na Stronie Internetowej.
13.3. Wszelkie prawa wynikające z gwarancji tracą również ważność jeżeli uszkodzenia wystąpią w związku ze zwykłym użyciem i/lub w związku z uwikłaniem osób trzecich wynajętych przez Klienta do rozstawienia, konserwacji, naprawy Produktu lub innej ingerencji przez osoby trzecie.
13.4. Gwarancja zapewniona przez Dostawcę na Produkt, który nie jest (w pełni) wykonany przez Dostawcę, jest w każdym wypadku ograniczona do gwarancji zapewnionej Dostawcy przez osoby trzecie, będące producentami wspomnianymi w przepisie.
13.5. Wszelkie prawa Klienta wynikające z gwarancji tracą ważność jeżeli Klient nie wywiązał się w pełni z obowiązku zapłaty względem Dostawcy.
13.6. Jeżeli Dostawca jest odpowiedzialny za uwzględnienie skargi gwarancyjnej Klienta, Dostawca ma wybór między naprawieniem wady/szkody, bądź zwrotem (części) ceny Produktu, która proporcjonalnie odpowiada stopniowi i/lub zakresowi wady, bez uszczerbku dla innych praw Dostawcy.
13.7. Prawa wynikajace z gwarancji są zawsze egzekwowane w zakładzie naprawczym Dostawcy w Meppel w Holandii.
13.8. W przypadku naprawy gwarancyjnej, Klient jest odpowiedzialny za doręczenie (i odbór) Produktu do zakładu naprawczego Dostawcy w Meppel w Holandii. Wszelkie koszty transportu są pokrywane przez Klienta.
13.9. Jako wyjątek od przepisów zawartych w art. 13.1., Dostawca zapewnia gwarancję na dodatkowe cztery lata obejmującą wady produkcyjne szwów w nowych zamkach dmuchanych, torach przeszkód i zjeżdżalniach, pod warunkiem, że Klient używał Produktu sezonowo zgodnie z przepisami zawartymi w art. 13.2. Firmy i spółki, które używają Produktu (prawie) codziennie, jak wewnętrzne place zabaw, są wyłaczone z tej dodatkowej gwarancji.

14. POSTANOWIENIA OGÓLNE
14.1. Jeżeli którekolwiek przepisy Ogólnych Warunkow Umowy stają się nieskuteczne w związku z utratą ważności, niewiążącym oświadczeniem itp., treść danego przepisu powinna być zdecydowana, jeśli to możliwe, przez obie Strony i zgodnie z naturą tych przepisów.
14.2. Tytuły rozdziałów Ogólnych Warunków Umowy są czysto opisowe.
14.3. Przepisy Ogólnych Warunków Umowy odnoszące się do dostawy produktu, mają zastosowanie, tam gdzie to możliwe, również do Usług zapewnionych Klientowi przez Dostawcę.
14.4. Wszelkie spory wynikające z przepisów Umowy i/lub z niej wynikające, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu i są oddane pod jurysdykcję Północno-Holenderskiego Sądu w Zwolle.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi. Nasz przedstawiciel handlowy JB z chęcią ci pomoże.

Połączenie Nikoletta
+48 (0) 22 307 78 60
Maila Nikoletta
[email protected]
Wiadomość Nikoletta
+31 6 11 06 21 44